Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje się co następuje:

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCHAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marta Sudoł Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy w Nowym Sączu, ul. Rycerska 11
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCHZ Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 662 983 715 lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora Danych Osobowych Marta Sudoł Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy w Nowym Sączu, ul. Rycerska 11.
ŹRÓDŁO DANYCH – SKĄD POZYSKIWANE SĄ DANE?Co do zasady dane osobowe są przez Pana/Panią podawane bezpośrednio.
W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.
W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pana/Pani dane osobowe mogą być uzyskiwane od Pana/Pani osób bliskich.
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHNa potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych przetwarzane są wyłącznie niezbędne Pana/Pani dane obejmujące w szczególności imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.
Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są Pana/Pani dane w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, a także imienia i nazwiska.
CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIAPrzetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych w tym:

• ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania
wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach, w gabinetach,
• diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
• zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
• podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń
zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
• zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w
ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami:

• Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
• Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
• Ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
• Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. Ustawy o działalności leczniczej i Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznychpodstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. j) RODO / art. 9 ust. 2 lit. f) RODO
Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami:
• Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych.Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHPaństwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej.
Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.
ODBIORCY DANYCHPani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym u Administratora Danych Osobowych lub z nim współpracującym, podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych osobowych wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych a także wykonującym czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, jak również. dostawcom usług IT, technicznych, czy organizacyjnych które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej Umowy z Administratorem Danych Osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych Osobowych.
Ponadto, jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na komunikację w celach marketingowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych Osobowych m.in. biuru rachunkowemu, dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych Osobowych.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW
TRZECICH
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄPrzysługuje Pani/Panu prawo:

• Dostępu do Pana/Pani danych osobowych - uzyskania od Administratora Danych Osobowych potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO, istnieje możliwość uzyskania nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych osobowych w terminie wskazanym w art. 12 ust. 3 RODO,
• Sprostowania Pana/Pani danych osobowych - żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych art. 16 RODO,
• Usunięcia Pana/Pani danych osobowych - żądania od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki
Administratora Danych Osobowych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej art. 17 ust. 3 lit b) RODO
• Ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze
względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
• Przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora Danych Osobowych Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe art. 20 RODO.
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCHPodanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
INFORMACJE O ZAUTOMA-
TYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
CIASTECZKAInformujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej informacji na temat naszej polityki znajdziesz poniżej (w języku angielskim).
DATA SPORZĄDZENIA25 maja 2018 r.

Cookie Policy

This is the Cookie Policy of the website www.sudol-ginekolog.pl administered by Marta Sudoł Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno – Położniczy w Nowym Sączu, ul. Rycerska 11 (further: „Administrator” – as he administers personal data which might be collected via mentioned webiste). This website has implemented technologies that enable gathering information that helps improve the online experience of users (so-called „cookie” files).

This Policy explains the different types of cookies used to provide services to users through the website www.sudol-ginekolog.pl , as well as provides information on how they can be controlled by users. Using the services is tantamount to acceptance of information about cookies appearing when entering the site, which means that the user consents to the storage and sharing of cookies by the Administrator in the manner described in this Policy. For more detailed information, please contact the Administrator by calling at:

+48 662 983 715.

The Administrator hereby declares that via the website he only receives information stored in cookie files and that he does not collect any additional information about users. In particular, the Administrator declares that the site does not use the so-called tracking cookies.

What are Cookies

A cookie is a small text file stored on a computer or mobile device. Cookies are widely used to improve the performance or improve the performance of websites and other online services. Websites and other online services have the ability to read and write such files, enabling them to recognize users and remember important information that improves the convenience of using such websites or services (e.g by remembering user preferences).

What types of cookies are used

The Administrator may use the following types of cookies:

Essential cookies. These cookies are necessary for the operation of the services to enable the user to navigate and use their functions. Without these files, you can not provide services requested by the user, such as gaining access to secure areas of the website. These files are necessary to use the service, so you can not disable them without making a significant impact on your use of the service.

Performance cookies. Performance cookies, which often include analytical cookies, collect information about the use of the service by the user and enable the Administrator to improve the way it works. For example, performance cookies show which subpages of the website are the most visited, it allows the Administrator to see the overall pattern of using the site, helps to record possible issues that the user encountered as part of the service and shows whether the ads are effective or not. Cookies can also be used to facilitate the user’s navigation on the website and return to previous subpages.

Funcionality cookies. In some cases, these cookies may be used. These files allow remembering the choices made by the user on the website and provide enriched and more personalized functions. All these functions help to improve the users’s visit on the website.

What cookies are used

Cookies such as :

 • slimstat_tracking_code,
 • wordpress_c*,
 • wordpress_test_cookie,
 • wp-settings-*

may be used for mentioned purposes. Furthermore, additional cookie files can be used by third parties providing services on the website.

How third parties use cookies on the website

Under certain circumstances, the Administrator may cooperate with third parties to provide services on the website. For example, third-party analytics providers may use their own cookies to collect information about the activity of users and / or ads that users have clicked on. Such information can be used by them to deliver advertisements that they think will most likely be of interest to the user, taking into account previously viewed content. The administrator does not control such cookies, and in order to exclude third-party cookies, please go to the relevant website of such third party.

The following third parties may use their own cookies on our website:

 • google.com
 • facebook.com

Also, following third-party plugins for website (which works on WordPress) are used:

 • FooBox Image Lightbox
 • Gabinet Notyfikator
 • Informacja o ciasteczkach
 • Intergeo – Google Maps Plugin – Lite
 • Limit Login Attempts Reloaded
 • Master Slider
 • TablePress
 • Under Construction

How users can control cookies

You can stop accepting cookies from the website at any time by activating the setting on the browser or mobile device, which allows to stop accepting such files or using similar technologies. For more information on commonly used browsers that may be useful, please visit http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Users must be aware that in the case of disabling cookies, not all functions of the services available on the website may work as intended.

Changes in the Cookie Policy

(last update: 29.03.2019)

The Administrator may make changes to this Cookie Policy at any time, in particular if it is necessary to reflect changes in the services available on the website or in the law. The date of the last update of this Policy is indicated in this paragraph.